Category Archives: รายงานพิเศษคดีดัง

ประเทศไทย: 10 ปีผ่านไป ร่วมกันค้นหาความจริงและความยุติธรรม ให้กับครอบครัวของทนายสมชาย นีละไพจิตร

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนของไทย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ทางการไทยค้นหาว่าเขาอยู่ที่ใด และมีชะตากรรมอย่างไร และให้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ทางหน่วยงานยังเรียกร้องให้ทางการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) โดยทันที ทั้งนี้ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และให้นำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายในประเทศ

Posted in รายงานพิเศษคดีดัง, สำหรับสื่อมวลชน | Leave a comment