Monthly Archives: กรกฎาคม 2011

ผู้ต้องหากับมาตรา 21 แห่งพรบ.ความมั่นคง

อับดุลเลาะห์  หะยีอาบู* ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551: ผู้ต้องหากับมาตรา 21 หลังจากที่หลากหลายฝ่ายหลากหลายองค์กรทั้งผู้ที่สนับสนุน ต่อต้านและกังวลกับการบังคับใช้มาตรา21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 แม้กฎหมายฉบับดังกล่าวหลากหลายฝ่ายเห็นว่ามีความเข้มข้นน้อยกว่าพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ที่ประกาศใช้มาโดยตลอดหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ที่ประกาศใช้นับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2548  โดยประกาศต่ออายุทุกๆ 3 เดือน จนถึงปัจจุบัน โดยประกาศยกเลิกแล้วหนึ่งอำเภอและมีแนวโน้มจะยกเลิกในอีกหลายอำเภอตามความเห็นของฝ่ายบริหารแต่ก็ยังไม่ได้รับความเห็นด้วยจากฝ่ายความมั่นคงทั้งในส่วนหน้าและส่วนกลาง

Posted in บทความ | Leave a comment

ศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่าย เปิดตัวหนังสือ กฎหมายพิเศษ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงความเป็นนธรรม

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2554-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  

Posted in บทความ | Leave a comment