Monthly Archives: สิงหาคม 2012

แถลงการณ์ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพและสมาพันธ์ผู้สูญหายแห่งเอเซีย เรียกร้องรัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2555: เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้สูญหายสากล มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพและสมาพันธ์ผู้สูญหายแห่งเอเซียขอชื่นชมรัฐบาลไทยการลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งมูลนิธิฯและสมาพันธ์ผู้สูญหายฯยังขอแสดงความชื่นชมที่รัฐบาลที่ได้ให้การเยียวยาแก่ผู้ถูกบังคับสูญหายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับแต่ปี 2547 ซึ่งความรับผิดชอบครั้งนี้เป็นเสมือนส่วนหนึ่งในกระบวนการทั้งหมดของรัฐบาลในการรับผิดชอบต่อครอบครัวของเหยื่อรวมถึงสิทธิของการเข้าถึงความจริงและความยุติธรรม

Posted in บทความ | Leave a comment

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ ฉบับที่ 9

“เสียงจากนักกฎหมายหญิงรุ่นใหม่ ศูนย์ทนายความมุสลิม บทบาทผู้หญิงในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” Download File (PDF.) CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_9th Issue (May-Jun 2012)_Thai version

Posted in บทความ | Leave a comment