Monthly Archives: กันยายน 2012

จดหมายเปิด​ผนึกถึงนาย​กรัฐมนตรีพิ​จารณาทบทวน​การขยายระยะ​เวลาประกาศ​สถานการณ์ฉุ​กเฉินที่มี​ความร้ายแร​งในพื้นที่​สามจังหวัด​ชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 4

เรื่อง พิจารณาทบทวนการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียน นายกรัฐมนตรี สำเนาถึง 1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. ประธานวุฒิสภา 3. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และมีการประกาศขยายระยะเวลาประกาศฯในพื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ที่ประกาศยกเลิกในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันเป็นจำนวน 30 ครั้ง โดยประกาศฯครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เพื่อความจำเป็นต้องใช้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไป ซึ่งประกาศดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่ 20 กันยายน 2555 นี้ คลิกเพื่อดาว์นโหลด ฉบับเต็ม

Posted in บทความ | Leave a comment