Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

รายงานการเสวนาทางวิชาการ นิรโทษกรรมหรือปล่อยคนผิดลอยนวล

รายงานการเสวนาทางวิชาการ นิรโทษกรรมหรือปล่อยคนผิดลอยนวล รายงานโดยนายมูฮัหมัดอามีน หะยีรอซะ นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.อ.ปัตตานี (ฝึกงานมูลนิธิ ศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานี) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ นิรโทษกรรมหรือปล่อยคนผิดลอยนวล ที่ห้องประชุมอิหม่ามอัล-ฆอซาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักวิชาการผู้ร่วมเสวนาจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ อาจารย์แผนกวิชากฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนายอับดุลกอฮาร์ … Continue reading

Posted in งานวิจัย, บทความ | Leave a comment

สภาพปัญหาการซ้อมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารเผยแพร่ในโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สภาพปัญหาการซ้อมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุกูล อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ปัตตานี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) เป็นอนุสัญญาภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐภาคี มีพันธะต้องปฏิบัติตาม และให้การรับประกันว่า การกระทำทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา โดยให้ใช้หลักการเดียวกันนี้สำหรับการพยายามกระทำการทรมาน และสำหรับการกระทำโดยบุคคลใดที่เป็นการสมรู้ร่วมคิด หรือการมีส่วนร่วมในการทรมานด้วย สาระสำคัญตามอนุสัญญาดังกล่าว ได้ให้คำนิยามการทรมานว่า หมายถึง การกระทำใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง … Continue reading

Posted in งานวิจัย, บทความ | Leave a comment