Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดหนังสือ ยืนยันการสมรสตามหลักอิสลาม ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการของราชการ

มูลนิธิศูนยน์ทนายความมุสลิม ทำการสำรวจและวิจัยสภาพปัญหาสวัสดิการของบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา สตูล) ที่สมรสตามหลักศาสนาอิสลาม แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานบางหน่วยงานในการให้สวัสดิการแก่บุคคลที่สมรสตามหลักอิสลาม โดยพบสภาพปัญหาคือ แม้ว่าจะมีหนังสือรับรองการสมรสที่ออกโดยอีหม่าม หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดังกล่าวหรือฉบับแปลไทยแล้ว ไม่สามารถยื่นขอสวัสดิการสำหรับ สามี ภรรยา หรือบุตรแล้วแต่กรณี โดยหากต้องการได้รับสวัสดิการนั้นต้องสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสที่ว่าการอำเภอ) แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว คณะทำงานได้ค้นพบหนังสือที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการที่เป็นอิสลามศาสนิกในพื้นที่สี่จังหวัดภาคใต้ ตามหนังสือที่ กค.0502/7075 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ทีี่มีเนื้อหาว่า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่สมรสกับภรรยาตามหลักศาสนาอิสลามเกินกว่าหนึ่งคนนั้น มีสิทธิได้รับสวัสดิการสำหรับภรรยาและบุตรทุกคน ย่อมได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือบุตร ตามหลักเกณท์ พระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือบุตรทุกประการ ทั้งนี้หากไม่สามารถรับสวัสดิการดังกล่าว สามารถนำหนังสือฉบับนี้ไปแสดงต่อเจ้าพนัก ดาวนโหลด ฉบับ … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment